NOVINKY

arr3NOVINKYBiela, biela, biela komu by sa nepáčila............ Milujeme bielu farbu a preto sme pre Vás... arr3DOPRAVA ZADARMOAkčná ponuka dopravy zadarmo pre naše výrobky pri celkovej hodnote tovaru od 40 EUR. V rámci AKCIE... arr3ZĽAVY Nakupovať v našom e-shope sa teraz naozaj oplatí. Využite až 12 % zľavy ihneď pri nákupe pre...

TOVAR V AKCII

Naša cena 7,40 EUR
skladom
Naša cena 14,00 EUR
skladom
Naša cena 1,32 EUR
skladom

KONTAKTY

Kristián Šámšon-ESOP
Tajovského 18
940 01 Nové Zámky
tel: +421908984943
paramit@paramit.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Naša cena 1,20 EUR
skladom
Naša cena 2,65 EUR
skladom
Naša cena 1,20 EUR
skladom

ANKETA

Ako sa vám páčia tieto stránky?

Vela 36% Ide to 28% Nie príliš 18% Vôbec 18%

<a href="http://www.najnakup.sk/" title="NajNákup.sk - porovnanie cien tovarov.">Najnakup.sk</a>


OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

1. OBJEDNÁVKA - KÚPNA ZMLUVA

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzatvára zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového listu. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný uviesť do objednávkového listu Všetky povinné položky objednávkového formulára . 
*ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.(
pri maloobchdnom predajcovi prosím volajte tel č. 0908 984 943, vysvetlíme Vám obchodné podmienky veľkoobchodného predaja)

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čim dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.


2. ZMLUVNÉ STRANY

"Kupujúcim" sa rozumie v elektronickom obchode zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku. Elektronická objednávka môže byť realizovaná pomocou elektronického obchodu, resp. emailom alebo faxom. 
"Predávajúcim" sa rozumie Kristián Šámšon-ESOP, Tajovského 18, 940 01 Nové Zámky, IČO: 37062107, DIČ: 1040185553, IČ DPH: SK 1040185553

3. DODACIE PODMIENKY

Tovar je doručovaný kupujúcemu v pracovné dni 3 až 6 dní od objednávky v závislosti od objednaného tovaru. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu. Náklady na dopravu tovaru nie sú súčasťou ceny tovaru. V súlade s ustanovením § 13 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov, spotrebiteľ súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V takomto prípade však bude kupujúci o zmene dodacej lehoty okamžite informovaný. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške. V prípade, že kupujúci nejaví ochotu k spolupráci, je predávajúci po predchádzajúcom upozornení objednaný tovar predať inému záujemcovi.

4. CENY, PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB PLATBY

Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom. Ponúkame možnosti platieb na území Slovenskej republiky:

- Platba v hotovosti prostredníctvom dobierkovej služby. Za tovar platíte až pri jeho prevzatí od doručovateľa.

Bezhotovostná platba vkladom na účet(číslo účtu zadáme po požiadavke zákazníka) Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Ak hodnota objednaného tovaru presiahne 200 € (6025,2 Sk)- má právo predávajúci požadovať zálohovú platbu vo výške 50% kúpnej ceny. V odôvodnených prípadoch má právo predávajúci požadovať až 100% kúpnej ceny ako zálohovú platbu. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

5. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja.

Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom. 
Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný 7. deň záručnej doby.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. 
V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar  na vlastné náklady na adresu  predávajúceho.

Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania.

6. NÁROK NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE U PREDÁVAJÚCEHO ZANIKÁ:

- nepredložením dokladu o zaplatení, faktúry, dodacieho listu alebo záručného listu
- neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
- uplynutím záručnej doby tovaru
- fyzickým alebo chemickým poškodením tovaru Kupujúcim
- neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
- poškodením pri vlastnej doprave tovaru, poškodením ohňom, alebo inými zásahom vyššej moci
- zásahom a manipulovanie s tovarom neoprávnenej osoby
- poškodením tovaru zjavne nadmerným zaťažovaním alebo používaním nie obvyklým spôsobom na ktorý je tovar určený

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak je kupujúcim fyzická osoba - spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. 
V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. 
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho. 
Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

V prípade, že sa tovar už nevyrába , nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy. Predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o náhrade za pôvodný tovar. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 7 pracovných dní).

8. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu:
*Vaše identifikačné a kontaktné údaje, 
*údaje o Vašich nákupoch.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vzťahy upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka. 
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.

Doprava a platba

Balík 1. triedy           poistený

Suma do 50 euro                     4,40 €   s DPH

Balík 2.triedy            poistený

Suma do 50 euro 3,60 €  s DPH

Pri sume nad 50 euro sa pripočíta poštovné podľa taríf Slovenskej pošty( váha balíka)

Dobierka k balíkovej zásielke je 0,80 € .

Tieto ceny sú platné pre prepravu tovaru v Slovenskej republike. Pre dopravu do zahraničia sa ceny prepravy určujú individuálne.

!!!!!!! Pre maloobchodných predajcov robíme rozvoz tovaru zdarma a pri preberaní tovaru obdržia veľkoobchodný katalóg+ cenník tovaru zn. PARAMIT !!!!!!!!

V prípade neprevzatia zásielky spotrebiteľom, môže predávajúci  požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty  až vo výške 50 %  z objednávky, ktorú spotrebiteľ neprevzal a zároveň  sa spotrebiteľ  zaväzuje túto zmluvnú pokutu zaplatiť na účet predávajúceho do 14 dní. Od zmluvnej pokuty môže predávajúci  upustiť v prípade, že spotrebiteľ  požiada o znovu dodanie objednávky, pričom spotrebiteľ uhradí aj dopravu  za opätovné odoslanie  objednávky.

OTdmM